Ji an'ny foko Siky …

 Mero Kosiky

 

"Kivy tanteraka i Papa vao nahita hoe tokana ny masoko"... 

Izany teny izany no nanombohan'i Ji, ilay olo-mitodika tamiko ny tantara raha vao nanomboka nitantara ny fiainany izy; vita koa izay teniny izay dia nasainy nandeha aho aloha, nanafatra ahy izy fa hihaona amiko tsy ho ela, fa mila mandeha aloha izao; dia tonga tsy nahatsiaro tena aho raha tsy tetsy am... 

Tsy vita akory ny teniko dia lasa avokoa ireo olona nanodidina ahy rehetra, noheveriny mantsy fa hitondra vaovao mahafaly ity izaho very telo volana tao amin'ny Zohin'Ingeroka; noheverin-jareo ho nahomby haza na nahita lava-bolamena aho, hany ka nihiba-fahalinana izy ireo vao naheno fa tantara no hotantaraiko, ary maro ireo tsy nino akory. Soa fa teo i Meja kely, tovolahy efatra ambinifolo taona, hany mba vonon-kihaino ahy...  

Tsy misy azonao? Mahandrasa kely. 

Ilo no anarako, Tovolahy mpihaza avy ao amin'ny foko iray antsoina hoe Siky aho. Ity tantara ity dia tantara mitantara ny tantara saika notantarain'i Ji tamiko fony aho very tao an-johin'Ingeroka, i Ji izay noheverinay ho angano fampitahorana fotsiny ihany fony izahay zaza rehefa iny manimba zavatra na maditra na bedy. " 

- « Lanin'i Ji eo a!! " hoy ny olon-dehibe mitrerona. Hany ka tonga fanahiana tokoa ny hoe sao lanin'i Ji vao madiditra... Angamba mibaraingo ianao hoe avy aiza ary i Ji, dia iza sy inona, ary angaha tsy angano indray? I Ji dia olona voaozona ka natsipy tany an-johin'Ingeroka hono, hoy tokoa ny mpihono ary mbola tsy nisy nahita azy, eny fa na dia ny hifanena aminy aza noho izy mitodika miamboho. 

- “Ary aza mihodinkodina be fa ento ny tantaran'ise e!” hoy ilay Meja nitsa­tsaingoka, sady variana ihany izy mahita irony olona maro nivoaka ny trano; eny fa na izaho koa aza lasa saina tokoa ny amin'ny fahatahoran'ny eram-poko an'i Ji, na koa angamba misy mihevitra ahy ho milaza habobo? tsy haiko ... 

- “Ilo a, ela be!” hoy i Meja sady notorahany hazo kely aho.

 - “Eny ary e, saingy mandehana aloha ise maka kitay dia handeha isika hitono mangahazo fa mbola ho elaela izy ity, dia akatòny moramora io varavaran-kazo io f'izaho haka hankalana hipetrahan'ise, hoy aho vonon-kitantara erý. 

Poa toy izay dia vitan'ilay adala kely iny ny raharaha nasaiko nataony noho ny fahamaikany hihaino ny tohin'ny tantara, sady nosafoiko ny lohany no nihomehy aho nanontany:

- “ taiza ho aiza moa ary isika teo e!?”

 - “Ka ise aza mbola tsy nanomboka akory ange e”, hoy ilaikely sady nanalava molotra - “arosohy àry ny kitay dia mihainoa tsara ise e! dia valalanina kely teo aho nahita ny maso mangetahetan'i Meja ...

Dia nanomboka nitantara aho. 

- “Fantatr'ise tsara angamba fa voahodidin'ala maitso ny foko Siky; sendra naka rano tetsy an-dobo tetsy ambany atsimo aho no nahita hazavana mamiratra toa hanjavozavo miantso ahy izany”

 - “Masoandro ve?” hoy i Meja sady taitra

- “Aza tapahina kosa aloha aho rehefa mitantara e, dia … tsia, tsy masoandro fa manjelatranjelatra hafahafa izany”, hoy aho namaly azy sady sosotra ihany

- “Dia inona ary ilay izy?”

Tsy niteny namaly intsony aho fa nanaovako fijery somary tezitra fa voatapa-teny izy dia nangina ary nataony teo amin'ny vavany mihitsy ny tanany. Tonga nampihomehy ahy indray aza izany fihetsiny izany...

Dia notohizako ny tantara... 

- “Tena liana ny amin'ilay famirapiratana teo alohako aho ka nitsikilo moramora, narahako hoe iza sy aiza ary ho aiza. Kanjo, inona hoy ise no nitranga?”

 -“Inona ry Ilo?” hoy i Zandrikely tafatsangana mihitsy.

Izaho kosa sady nanao ny fihetsik'izay tantaraiko nanao hoe: 

-“ Nitodika aho, foana! tsy hitako ny dobo fantsakana fa mirindrin-drano ny teo ivohoko. Nitraka aho, toa tsy andro, toa tsy alina; ny teo anoloako nefa tsy miova fa atiala mikitroka, ary ilay mazava mihamandroso ihany. 

- “Ilo a! sao dia mba nanonofy aza ise ity?” hoy i Ramosekely lalintsaina nametra-panontaniana toa mifonofono eso izany.

 - “Aza taitra aloha ise, ho azon'ise eo ihany ny tantara. Nandroso aho, niha nandroso koa ilay rindrin-drano teo afarako, tsy afeniko amin'ise fa natahotra aho teo ka lasa aho nihazakazaka; nametra-panontaniana mitovy tamin'ny napetrak'ise teo aho hoe "Sao mba manonofy aza aho?", nilaozako nikipy sao mba hoe hifoha nefa, tampoka teo vongam-bato be mipoi-doha milevina an-tany no nanafintohana ahy; nianjera aho, nitontona mafy ny lohako, ary teo dia...” 

- “Naninona ise?” hoy i Meja sady nijery ahy niondrika

- “Safotra angamba r'ise fa tsy nahatsiaro tena aho raha tsy efa tsy haiko akory na hafiriana taty aoriana, tsy haiko na ny ampitso na efarana na herinandro, tsy haiko! fa vao taitra aho dia haizina no nanodidina ahy.”

 - “Maty angaha ise? satria izany hono no maty hoy Ikakibe Tangalamena!” sady notsongoiny aho fa noheveriny hoe ... 

Niho­mehy aho.

 - “Dia tsy mino ise raha tsy manongo ny takolako? velona aho ka...” 

- “Fa naninona ary no haizina no nanodidina an'ise, sa pahina kosa?” hoy ity zaza - “Ka henoy ary ny tohin'ny tantara fa ise koa ity dia mametra-panontaniana lava eto”

 Azoko ihany nefa ity toetrany amin'ny mahazaza azy.

- “ ary mipetraha, dia sorohy kely io afo io,” hoy aho sady nitsangana nanidy tsara ny trano fa toa misokatsokatra ilay izy, moa ny andro rahateo efa miha ho hariva ka nangatsiaka. Tampoka teo, nihiaka aho niantso an'i Meja.

 - “Meja a! avia ise raha hijery.”

 - “Inona? fa misy inona?” hoy i Meja sady nihazakazaka nankeo anilako

- “Io e, io! io indray ilay manjelatra notantaraiko tamin'ise”.

Tsy niteny akory i Meja raha vao nahita izany fa nifampijery izahay...

 - “Meja a, inona no ho ataoko?”

Tsy namaly i Meja fa tolagaga tanteraka.

 - “Meja a, mandehana ise mody aloha, rahampitso tohizako ny tantara, dia aza ambarambara izao zavatra hitan'ise izao, f’andrao hoheverin'ny Iray foko ho adala eo isika, indrindra fa amin'i Tangalamena Raiben'ise.

Dia mbola tsy niteny ihany i Meja fa lasa niala moramora.

Voasarik'ilay hazavana tanteraka aho ka nanatona moramora. Indreny andiam-borona maro mandihindihy eny ana habakabaka eny, toa mamporisika ahy. Dia lasa aho nanantona, iny aho nandroso nanantona iny no nirindrin-drano indray ny teo ivohoko. Tsy gaga intsony aho fa zary lasa nisy fandriam-pahalemana izany aza tao anatiko. Tampoka teo, naheno zavatra nikofoka aho tao aoriako.

- “Zovy?” hoy aho sady nihiaka mafy.

 - “Izaho ihany!” hoy ilay i Meja adaladala iny; hay nanaraka ahy avy ao aoriana izy. Sady tezitra aho no kivy fa ho tapaka ny lohako raha ren'ny Tangala izao zavatra izao.

 - “Fa maninona aty ise? izaho efa miteny hoe modia.”

Tsy niteny, tsy namaly izy .

  

- “Meja a, manahirana ange izao ataon'ise izao e!” 

Tsy niteny izy fa nanondro teo alohanay fotsiny, tsy nangovitra akory.

 - “Misy inona any e?” sady nitodika aho no sosotra

 - “Ilo o, inona io?”

Noraisiko ny tanany, sady nikisaka moramora izahay no nibitsika taminy aho.

 - “Meja a, aza miteny n’inoninona mihitsy ise, manaraha moramora ahy.”

Namonjy niafina tao ambadiky ny hazo be iray izahay.

 - “Ilo a, fa ahoana?” hoy i zandry sady nangovitra.

 - “Misy ... misy biby be io! aza mikoropaka akory fa mety efa handeha io.”

Minia mampahery an'i Meja aho na tena matahotra aza, 

-  “Tsy i Ji ve io?”

Tsy namaly aho fa lasa saina nandinika izay hataoko.

 - “Ilo a, tsy i Ji ve io?” niteny mafy izy ka henon'ilay biby izay nanimbolo ny misy anay izy.

 - “Mikisaha ise erý, rehefa mihevina aho dia aza mitodika ise fa mihazakazaha” hoy aho nisento mora. 

- “Fa ho aiza ise?” hoy i Meja

- “Izay fotsiny fa mikisaha mora”, hoy aho niseho ho tsy taitra. Dia lasa aho. Vao nipoitra aho dia nosangiako sy nanaovako hirahira ilay biby mba tsy hahitany an'i Meja.

 - “Biby e, biby e, biby ratsy tarehy, ampiako an'ity vato ity, dia ampiako an'ity hazo ity, dia torahako ilay ratsy ity! atsiia!!!” hoy ny hirahirako.

 Romotra tsy nisy ohatr'izany ilay biby no iny handeha hamono sy hihinana ahy. Vao tonga teo akaikiko dia nirifatra. Gaga aho hoe angaha natahotra ny sandrikeliko.

Nitodika aho, olona mitodika no manao tsangory an'i Meja ... i Ji. I Ji no teo ... 

 

Mero Kosiky

 

 

 

Mero Kosiky (Faribolana Sandratra)

Comment